COLABORA NO PROGRAMA

EMPREGO

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO
 • Concorrer aos diversos plans de emprego convocados dende a Xunta e outras administracións, co obxectivo de que sirvan, non só para atopar un emprego temporal, senón para adquirir unha formación suficiente para integrarse no mercado laboral. A selección nestes plans farase con absoluta transparencia e con participación dos sindicatos, empresarios e formacións políticas.
 • Apoio aos emprendedores, pequenos autónomos e PEMES, base importante da economía local do noso concello.
 • Potenciar as políticas activas de emprego, a través da Axencia Municipal de Emprego, en coordinación co Servizo Público de Emprego. Realizaranse seguimentos dos demandantes a través de itinerarios personalizados
 • Políticas de contratación dirixida a colectivos máis desfavorecidos. Parados de longa duración, mulleres, mocidade, inmigrantes, vítimas de violencia de xénero, ex-reclusos...
 • Pleno desenvolvemento, extensión e creación de Escolas Taller e Casas de Oficios, como instrumento de inserción xuvenil, mellora da cualificación profesional e apoio á conservación do patrimonio público.
 • Aposta e procura de novos xacementos de emprego.
 • Incluír cláusulas sociais nas licitacións das administracións públicas, dando prioridade ás pequenas empresas e autónomos locais, así como á creación de emprego, especialmente estable.
 • Introducir a perspectiva de xénero en todas as políticas de emprego do Concello. Incluír cotas mínimas para as mulleres nos diferentes plans de emprego e formación.
 • Fomentar as cooperativas para realizar servizos públicos.
 • Fomentar o turismo rural como fonte de emprego, a través de explotacións gandeiras, cultivos ecolóxicos, labores de campesiñado laboral, etc.
 • Incluír cláusulas referidas ao salario e cumprimento das normas de seguridade dos traballadores de contratas polo Concello, así como a cláusula de subrogación.
 • Rexeitamento ás contratacións por parte do Concello a través de Empresas de Traballo Temporal.
 • Campañas contra a discriminación laboral entre homes e mulleres.
 • Creación dunha normativa que penalice ás empresas con altos graos de eventualidade nas relacións comerciais, ou contratacións de obras ou servizos, co concello.
 • Potenciar ao pequeno e mediano comercio como forma de manter cohesión social.
 • Formación Profesional:
* Crear o Centro FP de Hostalería e Centro de Investigación e Desenvolvemento Turístico nos que se inclúan estudos para desestacionalizar. I+D tecnolóxico, formación, cursos a nivel galego,...
* Ampliar a oferta de FP no IES Monte da Vila equiparando ou mellorando o número de ciclos ofertados polos concellos limítrofes (no Grove so se imparte un). Solicitar ciclos para o noso concello relacionados co tecido produtivo (hostalería, conserva, mar, frío, novas tecnoloxías,...)

EMPREGO PÚBLICO
 • Ofertas de emprego público periódicas para cubrir os servizos que o Concello presta á cidadanía, así como novos servizos que sexan necesarios.
 • Negociar e executar a Relación de Postos de Traballo (RPT) dotándoa de orzamentos.
 • Actualizar as bases da bolsa de emprego, adaptándoas ás necesidades reais do concello.
 • Apoiar e impulsar ás pequenas explotacións de agricultura ecolóxica.
 • Reducir ao máximo as horas extraordinarias, substituíndoas, sempre que sexa posible, pola creación de emprego.
 • Potenciar as empresas públicas como garantía de bo servizo e emprego estable e profesional.
 • Manter as 35 horas semanais para traballadores municipais, co fin de repartir o traballo. Seguirase insistindo na necesidade de instaurar as 35 horas por lei na empresa privada.
 • Cumprimento efectivo da porcentaxe mínima do 7% de prazas do total da oferta pública anual para discapacitados, para diversas categorías, incluídas as máis altas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario